Artikel 1 – Definities en begrippen

1.1. Met ‘Brand Booster’ wordt bedoeld: Astor Fashion, handelend onder de naam ‘Brand Booster’, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 09195234 en diensten leverend op het gebied van consultancy, workshops, online trainingen en marketing.

1.2 Astor Fashion is de enige beslissingsbevoegde functionaris van Brand Booster. Eventuele door derden, namens Brand Booster gemaakte afspraken, zijn niet bindend.

1.3 Brand Booster verricht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Brand Booster kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Brand Booster heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).

1.5 De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Brand Booster, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Brand Booster zijn gemaakt.

1.6 De klant/cliënt is de persoon of personen aan wie Brand Booster haar diensten verleent.

1.7 De opdrachtgever en klant/cliënten kunnen, maar hoeven niet dezelfde te zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Brand Booster. Brand Booster behoudt zich het recht voor deze in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 – Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Brand Booster zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Brand Booster is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Brand Booster zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Brand Booster te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een opdracht wordt verleend indien de (deel)betaling wordt gedaan voor het programma door opdrachtgever of bij schriftelijk akkoord bevinden van een overeenkomst die is uitgebracht door Brand Booster. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

3.3. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Brand Booster uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Brand Booster, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Brand Booster een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Brand Booster de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 5 – Inspanningsverplichting

Brand Booster zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Brand Booster niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6 – Aanbiedingen en totstandkoming

Alle door Brand Booster gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Brand Booster uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Brand Booster. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Brand Booster verschuldigd.

7.2 Indien deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Brand Booster, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, aangedragen door opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Brand Booster nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Brand Booster daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever aan Brand Booster op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij opdrachtuitvoering door opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand Booster.

Artikel 8 – Tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van Brand Booster staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten door Brand Booster voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

8.2 De door Brand Booster opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Brand Booster te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven staat.

Artikel 9 – Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Brand Booster en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Brand Booster steeds bij schriftelijke declaratie aan opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Brand Booster kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een deel daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is opdrachtgever in verzuim en is zij aan Brand Booster over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Brand Booster worden opgeschort, dit zonder dat Brand Booster dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Bovendien is Brand Booster in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4  Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Brand Booster of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Brand Booster te maken (incasso- en andere (buiten)gerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdracht-som.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Brand Booster, dan is Brand Booster gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Artikel 10 – Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Brand Booster niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

10.1 Online programma’s: na bestelling en aanmelding: 100% van de kosten verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.

10.2  Coaching- en/of consultancytrajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.

10.3  Coaching op locatie: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.

10.4 In company workshops of presentaties: annuleren van workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.

10.5 Deelname aan workshops: annuleren van workshopdeelname zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
Annuleren van deelname aan workshops binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd.
Bij annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.

10.6 Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.

10.7 Deelname aan events: annuleren van eventdeelname zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
Annuleren van eventdeelname binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.

Artikel 11 – Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging en/of voorstel en/of offerte. Hierin wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beiden partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Brand Booster desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

12.3 Brand Booster mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Brand Booster houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Brand Booster en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Brand Booster geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Brand Booster nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Brand Booster rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens artikel 5).

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, video’s, opdrachten en methoden die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Brand Booster voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Brand Booster. Datzelfde geldt ook voor de door Brand Booster uit te brengen (tussen- en/of eind-)rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Brand Booster, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Geheimhouding

Brand Booster is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden.

Artikel 16 – Bijzondere bepalingen

16.1  Brand Booster behoudt zich het recht voor om deelnemers van een dienst of online programma die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst/online programma verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden mede gedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van het online programma of dienst aan Brand Booster.

16.2 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17 – Lidmaatschap en online progamma’s/cursussen

17.1 Het lidmaatschap en/of online programma kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschaps- of online cursusduur.

17.2 De lidmaatschapsbijdrage en/of het online cursus bedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd.

17.3 Lidmaatschapsbijdrage en/of het online cursus bedrag is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.

17.4 De duur van het lidmaatschap en/of online cursus toegang bedraagt 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen in de offerte of opdracht- bevestiging.

17.5 Na aanmelding of het toesturen van inloggegevens kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie.

17.6 Brand Booster houdt zich het recht voor de inhoud van de aangeboden content, inclusief de inhoud en hoeveelheid van coaching en begeleiding te allen tijde te wijzigen, zonder dat de overeengekomen opdracht daartoe gewijzigd of in welke mate dan ook aangepast dient te worden.

© 2021 Alle rechten voorbehouden

Privacybeleid

Brand Booster, gevestigd aan Astorweg 19 D12, 1031 HL te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Astorweg 19D12
1031 HL Amsterdam
info@brand-booster.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brand Booster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brand-booster.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brand Booster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Brand Booster analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Brand Booster neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Brand Booster gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Autoresponder voor het verzenden van nieuwsbrieven en opslaan van gegevens (CRM), waarbij het altijd mogelijk is je uit te schrijven bij iedere verzonden nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brand Booster bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Autoresponder > Bewaartermijn 2 jaar > Reden; i.v.m. toesturen van materiaal voor lange termijn doelstellingen op het gebied van het runnen van een bedrijf, gericht op marketing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brand Booster gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Brand Booster gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar
Cookie: Facebook
Functie: Tracking cookie die voorkeursinstellingen onthoud en surfgedrag bijhoudt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brand Booster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brand-booster.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Brand Booster wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brand Booster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.